» วงปี่พาทย์ เชียงใหม่ / วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง - ฟ้อนเชียงใหม่ / ระบำม่านมงคล
วงปี่พาทย์ เชียงใหม่ / วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง - ฟ้อนเชียงใหม่ / ระบำม่านมงคล mp3

วงปี่พาทย์ เชียงใหม่ / วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง - ฟ้อนเชียงใหม่ / ระบำม่านมงคล mp3

MP3 1114 mb. | FLAC 1744 mb. | WMA 1703 mb.

Performer: วงปี่พาทย์ เชียงใหม่ / วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง
Title: ฟ้อนเชียงใหม่ / ระบำม่านมงคล
Country: Thailand
Style: Thai Classical
Category: Folk
Rating: 4.3
Catalog #: BS. 1186
Label: Crown Records

Tracklist

1ระบำม่านมงคล = Marn Mongkol Dance
Vocals – กัญญา โรหิตาจลXylophone [Thai] – บุญยงค์ เกตุคง
2ฟ้อนเชียงใหม่ = Forn Chang Mai


Barcodes

  • Matrix / Runout (Runout Side A, stamped): BS 1188 A -3-
  • Matrix / Runout (Runout Side B, stamped): BS 1188 B -3-


Album

กรมสรรพากร : The Revenue Department. Government organisation. Suvarnabhumi Airport. 10 hrs . กระทรวงการตางประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. 8 hrs . ชงเศรษฐกจในประเทศอนภมภาคลมนำโขงในยคหลงโควด-19. วนน 3 กรกฎาคม 2563 นางบษยา มาทแลง ปลดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานการหารอ. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Retail Service. Retail Agency Service. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. jiǔ diàn. fàn guǎn. ànmó diàn. shuǐguǒ diàn. kāfēi diàn. Qǐngwèn, kāfēi diàn zěnme zǒu สอบถามหนอย รานกาแฟไปอยางไร. Zhí zǒu yuē 10 mǐ dì èr gè lùkǒu yǒu yī jiā. เดนตรงไป 10 เมตร ทางแยกทสองมอยหนงราน. Qǐng wèn fùjìn yǒu shūdiàn ma สอบถามหนอย แถวนมรานหนงสอไหม. shēngrì kuàilè. bù lǎng ní dàn gāo. xiāngjiāo bēi gāo. กวยเตยว บะหม. liángbàn mùguā sī. yāoguǒ jī ròu. yēzhī jī tāng. Nǎr zhàn xiàchē ลงสถานไหน. Xūyào dānchéngpiào háishì yī rì tōngpiào ตองการตวชนดเทยวเดยวหรอตวชนดรายวน. เหนอโลกา - บงกช. แผนดนรวมรองเปรมปรด ในทสงอนชนบาน จกรวาลชนชมยนด. พระสรของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. เรายกยองพระนามพระองค เราสรรเสรญถงความยงใหญ. ไมมใครสงใดเทาเทยมพระองค ผทรงฤทธเกรยงไกร. พระองคทรงยตธรรม ทรงรอบรในทกอยาง พระปญญาเหนอความเขาใจ. ฤทธอำนาจของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. REF2x. พระสรของพระองค ฤทธอำนาจของพระองค. I agree with Édana, since the album is obviously. From: faq31. ถกใจ บนทกมนไวในรายการโปรดของคณ. ถกใจ ฝากการรววของคณ. มเวลาวางสกครไหม เลนจกซอวปรศนาฟร สหรฐ. The KFSM Radio Network. รายการเพลง The KFSM Radio Network. ไมรวามการเลนเพลงอะไรทางวทยไปบาง ใชการบรการของเราเพอคนหา รายการเพล. งของเรามรายการเพลง The KFSM Radio Network สำหรบ 7 วนทผานมา. วนเสาร . วนอาทตย . Item Preview. วศวหาร, สำนกหอสมด มหาวทยาลยธรรมศาสตร, หอสมดแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร, Thammasat University Libraries. thaicremationcopy thammasat university globallibraries. Digitizing sponsor. Thammasat University. Nekojishi Trailer Chinese